persondatapolitik

Sygeplejerskeuddannelsens censorkorps er omfattet af persondataforordningen, herunder kravet om en persondatapolitik. Formålet med persondatapolitikken er at beskrive hvordan vi behandler dine persondata, når du ansøger om at blive censor, når du som beskikket censor tilbydes og allokeres til prøver på professionshøjskolerne, eller hvis du i anden sammenhæng får behandlet oplysninger af censorkorpset ifm. offentlig myndighedsudøvelse.

 

Har du spørgsmål til persondatapolitikken, behandlingen af dine persondata, eller dine rettigheder som registreret kan du kontakte censorkorpsets DPO på: susanne.groth@deic.dk

 

De efterfølgende afsnit beskriver hvordan dine persondata bliver behandlet indenfor en række specifikke områder. Du kan også læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder. Censorkorpset er forpligtet til at oplyse dig om hvilke data, der behandles  og med hvilket formål behandlingen foretages. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne persondatapolitik eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen. Data der behandles, er afhængig af din tilknytning til censorkorpset, og nedenfor er beskrevet hvilke data det kunne dreje sig om og hvordan de bliver behandlet.

 

Censorkorpset behandler primært oplysninger om beskikkede censorer og personer der søger om beskikkelse i henhold til censorbekendtgørelsens bestemmelser. Censorkorpset kan også i forbindelse med f.eks. klagesager behandle studerendes og institutionsansattes personoplysninger som et led i offentlig myndighedsudøvelse. Personoplysninger opbevares indtil klagesagen videregives til Uddannelses- og forskningsstyrelsen ved indstilling til afbeskikkelse, eller alternativt indtil censors nuværende beskikkelsesperiode er afsluttet, hvorefter de slettes.

 

Ansøgning om at blive censor oprettes i Censor-IT. Hvis du ikke færdiggør din ansøgning, vil data blive slettet 14 dage efter ansøgningsfristens udløb. Hvis du ikke bliver beskikket som censor vil dine data blive slettet senest 2 måneder efter beskikkelsesprocessens udløb.

 

Hvis du bliver beskikket, vil din ansøgning blive gemt i Censor-IT op til 1 år efter beskikkelsesperiodens udløb. I Censor-IT ligger de enkle censorers stamdata. Stamdata omfatter de oplysninger du selv har afgivet ifm. ansøgning om at blive beskikket censor. Du kan som censor selv rette i disse data om kompetencer mm. Din profil i Censor-IT bliver slettet et år efter beskikkelsesperiodens udløb, dog længere hvis du også har andre aktive roller registreret i Censor-IT f.eks. som eksaminator.  

 

Censors stamdata herunder CPR-nummer kan videregives via et API til de eksamensafholdende institutioners eksamensflowsystem til brug for prøveafvikling og honorarudbetaling.

 

Censorernes tilbudte, accepterede og afståede prøver bliver registreret i Censor-IT for at dokumentere at censorbekendtgørelsen krav om udpegelse af censor er opfyldt. Alle driftsdata fra en beskikkelsesperiode bliver slettet 1 år efter beskikkelsesperiodens udløb, medmindre der i anden lovgivning er krav om deres bevarelse.

 

I tilfælde af sager som involverer censorer og deres arbejde, eksempelvis klager over censor fra institutionen/studerende, klager fra censor over en eksaminator/institution eller ved indstilling til afbeskikkelse, bliver disse sager behandlet af Censorkorpset og andre relevante parter i lukkede arbejdsrum, og vil enten blive slettet efter endt behandling eller gemt, hvis der i anden lovgivning er krav om deres bevarelse.  

 

I forbindelse med censormøder og lignende kan der være deltagerlister og referater, som indeholder almindelige personoplysninger som f.eks. navne. Data opbevares til dokumentation, og data slettes på foranledning, medmindre det er i strid med anden lov.  

 

Som følge af censorbekendtgørelsen yder Professionshøjskolernes Censorsekretariat praktisk og administrativ støtte til censorkorpset. Dette indebærer at bl.a. behandling af censorernes personoplysninger ifm. prøvetildeling og opbevaring af censors persondata varetages af  Professionshøjskolernes Censorsekretariatet. Professionshøjskolernes Censorsekretariat er organisatorisk forankret på UC SYD og er omfattet af UC SYDs privatlivspolitik. Læs mere her: https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/privatlivspolitik

 

Når censorkorpset behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de personoplysninger som censorkorpset har om dig, og hvordan de behandles.
  • Ret til sletning af personoplysninger som censorkorpset behandler om dig. Vær opmærksom på, at dette kræver opfyldelse af bestemte krav.
  • Ret til berigtigelse af de personoplysninger som censorkorpset behandler om dig, hvis de er urigtige/forkerte.
  • Ret til begrænset behandling af dine personoplysninger, hvis visse krav er opfyldt. Begrænsningen indebærer at censorkorpset kun må opbevare dine personoplysninger og ikke behandle dem på anden måde.
  • Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om at få dine persondata videregivet fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig.
  • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelser mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage. Er dine oplysninger indhentet på grundlag af et samtykke, vil du til enhver tid have ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, eksempelvis i relation til offentlig myndighedsudøvelse.

 

Du kan kontakte Professionshøjskolernes Censorsekretariat på Censor-it@ucsyd.dk, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 

I tilfælde af at du er utilfreds med, hvordan dine data bliver behandlet, har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside Sådan klager du (datatilsynet.dk).

Kontakt information:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk