CENSORFUNKTIONEN

CENSORFUNKTIONEN I SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

En censor skal:

 • Medvirke til at uddannelsens prøver gennemføres i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser, studieordninger m.v.
 • Påse at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen
 • Medvirke ved uddannelsens eksterne prøver og evt. interne prøver
 • Afgive en censorberetning om eksamensforløbet til institutionen og censorformandskabet
 • Medvirke ved behandling af klager og anker over bedømmelser m.v.
 • Rådgive om uddannelsens kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb.
 • Skrive notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal gemmes i 1 år. Evt. udleveres efter anmodning fra den studerende.

ADMINISTRATION AF CENSORORDNINGEN:

Den enkelte censor kontaktes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Censor kan frit sige ja eller nej til en censueringsopgave. Det tilstræbes at alle censorer får lige mange censureringstilbud. Censor sikrer sig at være habil ved at modtage navne på de studerende, som er omfattet af censureringen. Censor må erklære sig inhabil, hvis der blandt de studerende er familiemæssige eller uddannelsesmæssige relationer. Censor modtager opgaver, eksamenskriterier og retningslinjer for censurering fra den enkelte uddannelsesinstitution.

AFLØNNING AF CENSORER:

Aflønning af censorvirksomhed sker ud fra principperne i Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001  Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (CIR nr. 12407 af 17/01/2001).

Der aflønnes efter sats B. Der udbetales transportgodtgørelse. Ved evt. overnatning i forbindelse med censorvirksomhed ydes time-dagpenge efter statens regler.

HONORERING AF CENSORER I SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN PR. 1. APRIL 2016:

Honoreringsprincipperne er meddelt af Ledernetværket ved sygeplejerskeuddannelsen.

Skriftlige individuelle opgaver og gruppeopgaver:

 • Skriftlig opgave max 10 sider: 1,5 time
 • Skriftlig opgave max 18 sider: 2 timer
 • Skriftlig opgave max 25 sider: 3 timer

Skriftlige individuelle opgaver med mundtlig eksamination:

 • Skriftlig opgave max 10 sider + eksamination: 2 timer
 • Skriftlig opgave max 18 sider + eksamination: 3 timer
 • Skriftlig opgave max 25 sider + eksamination: 4 timer
 • Skriftlig opgave max 30 sider + eksamination: 4,5 timer

Skriftlige gruppeopgaver med individuel eksamination:

 • Skriftlig opgave max 20 sider + eksamination af 1 studerende: 3 timer, efterfølgende 1 time pr. studerende
 • Skriftlig opgave max 30 sider + eksamination af 1 studerende 4,5 timer, efterfølgende 1 time pr. studerende

Mundtlig eksamination:
Pr studerende 1 time

1 side = 2400 anslag
Kørsel: efter statens lave takst
Klagesager: Håndtering heraf er indeholdt i de fastsatte tidsnormer
gældende pr. 1. april 2016

Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk 2011, 2014, stadigvæk gældende 2023

LITTERATUR OM CENSORFUNKTION:

B.Hørdam, S. Hundborg, R. Christiansen: Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne. København. Forlag Unge Pædagoger, 2011.

Revideret november 2023 af Steen Hundborg

Copyright, Censorformandskab.dk