Ankesager:


Censorformandskabet ved sygeplejerskeuddannelsen har udarbejdet denne checkliste til brug for uddannelsesinstitutionerne, når de modtager en ankesag fra studerende. Standarden bygger på Uddannelses og Forskningsministeriets Bekendtgørelse nr. 863 af 14/06/2022.

Uddannelsesinstitutions ledelse retter henvendelse pr. telefon eller mail til Censorformandskabet, når der er indgivet en ankesag.

Uddannelsesinstitutionens leder retter henvendelse til censorformand Steen Hundborg, tlf. 40528810. Mail: hundborg@mail.dk eller sthu@via.dk

Eller til censornæstformand Lone Sandahl, tlf. 30227923. Mail: lone.sandahl@fiberpost.dk

Censorformanden eller censornæstformanden udpeger 2 beskikkede censorer, hvoraf den ene er formand for ankenævnet. Censorformanden eller næstformanden kan udpege sig selv som formand for ankenævnet eller som censor.

Formanden for ankenævnet er ansvarlig for det videre forløb i ankesagen.

Censorformandskabet beder uddannelsesinstitutionen om:

 • at udpege en eksaminationsberettiget lærer og en studerende (samt evt. suppleanter) inden for fagområdet til at indgå i ankenævnets arbejde.
 • at sikre sig at den studerende er uvildig i forhold til den eller de studerende, som anker.
 • at sikre sig, at den studerende får vejledning til ankenævnsarbejdet.
 • at fremsende alle sagens akter, dvs. klagen, afgørelsen på klagen, den eller de studerendes anke, ledelsens breve til den studerende og andet relevant materiale til sagsbehandlingen.
 • uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for at sagsakterne er censorformanden eller censornæstformanden i hænde senest 4 hverdage efter, at anken er modtaget..
 • at sikre at alle dokumenter fremsendes og er påført dato og årstal.
 • at fremsende uddannelsesinstitutionens studieordning, rammer, kriterier, mål, opgaven og opgavebeskrivelse, svarkoder for skriftlige prøver og litteraturlister.
 • at medsende honorar- og kørselsblanket.
 • at sørge for reservation af mødelokale til ankenævnets møde(r).
 • hvis det er muligt aftales mødedato.
 • at fremsende mailadresser på den lærer og studerende, som deltager i sagsbehandlingen.
 • Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig at alle parter får alle sagens akter tilsendt i kopiform.
 • Uddannelsesinstitutionen er endvidere ansvarlig for at den studerende får relevante bekendtgørelser i forhold til sagsbehandling af ankesager.

Censorformandskabet meddeler navnet på formanden for ankenævnet og den beskikkede censor.

Formanden for ankenævnet udfærdiger og underskriver en begrundet afgørelse, som sendes til uddannelsesinstitutionens ledelse. Kopi af denne skrivelse sendes til ankenævnets medlemmer på mail.

Ankenævnets afgørelse meddeles snarest mulig uddannelsesinstitutionen og ved vintereksamen senest 2 måneder og ved sommereksamen senest 3 måneder efter at anken er indgivet.

Uddannelsesinstitutionens ledelse underretter hurtigst mulig den eller de studerende om udfaldet på ankesagen.

Uddannelsesinstitutionen udbetaler honorar og kørselsgodtgørelse til ankenævnets medlemmer efter gældende takster.

Formanden for ankenævnet sender sagens akter og afgørelsen til arkivering hos censorformanden. Alle øvrige kopier af sagen makuleres.

Lone Sandahl
Censornæstformand

Steen Hundborg
Censorformand

Revideret november 2023Vejledning til studerende, som deltager i et ankenævn:

Hvad er et ankenævn?
Et ankenævn er en instans, der varetager sagsbehandling af anker over eksamensklager. ankenævnet behandler en ankesag, som er en fortsættelse eller en forlængelse af en klagesag. De(n) studerende, som har klaget over eksamen har ikke været tilfreds med de oprindelige bedømmers svar på klagen. De(n) studerende har herefter mulighed for at indgive en begrundet ankeskrivelse til skolens rektor. Rektor underretter censorformanden om den verserende ankesag. Censorformanden udpeger to beskikkede censorer og skolens rektor udpeger en lærer og studerende til at indgå i et ad hoc ankenævn.

Ankenævnet består af 4 personer hvoraf den ene skal være studerende. Den studerende deltager som fuldgyldigt medlem af ankenævnet indtil der evt. besluttes at drøfte en forhøjelse af karakteren, hvorefter den studerende træder ud af ankenævnet.

Typisk klares behandlingen af ankesagen ved at ankenævnet mødes eller sagsbehandlingen kan hvis alle ankenævnets deltagere er enig om det behandles pr. mail. Det kan betyde, at du bliver nødt til at tage én dag ud af kalenderen for at mødes med de andre medlemmer i ankenævnet. Inden mødet er det nødvendigt med en grundig forberedelse i alle sagsakterne.

Hvad kan der klages over?
Eksamensklager vedrører ét eller flere klagepunkter som relaterer sig til:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet eller
 • bedømmelsen. når de(n) studerende ikke finder de oprindelige bedømmers svar tilfredsstillende, er den sidste mulighed at indgive en anke over udfaldet af svaret på klagen.

Hvordan behandles anken?
Det er ankenævnets opgave at tage stilling til hvad den studerende anker over, ankens relevans og ankenævnet har én af følgende beslutningsmuligheder:

 1. forhøje karakteren eller ændre ikke bestået til bestået
 2. bedømme opgaven på ny
 3. give tilbud om reeksamination
 4. afvise anken

Hvordan hjælper skolen dig til at kunne varetage opgaven?
Rektor udpeger den studerende på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer. Det anses som en væsentlig kvalifikation, at den studerende selv har gennemført den eksamen eller prøve, som klageren anker over.

Rektor sikrer sig:

 • at du er habil til at indgå i ankenævnets arbejde, dvs. at du ikke har familiemæssige eller venskabelige relationer til de(n) studerende som klager.
 • at du er orienteret om tavshedspligt, idet du ikke må drøfte den verserende ankesag med andre end medlemmerne af ankenævnet.
 • at du er indforstået med, at dit navn fremgår af den konklusionsskrivelse, som formanden for ankenævnet fremsender til rektor.
 • at du er indstillet på aktivt at deltage i ankenævnets arbejde ved at fremføre såvel common-sense som faglige betragtninger i ankenævnets diskussioner, idet du medvirker til at den studerende får en fair behandling.
 • at du er sagsorienteret, idet du udelukkende skal forholde dig til anken eller ankerne, som falder indenfor bekendtgørelsen.
 • at du har mulighed for at deltage i ankenævnets arbejde indenfor den fastsatte tidsfrist og har mulighed for at læse elektronisk post.
 • at du modtager en proceduremæssig vejledning med udgangspunkt i relevante Bekendtgørelser (BEK.), studieordning, læseplaner, mål og kriterier for prøven eller eksamen
 • at du får udbetalt honorar (studentersats) for deltagelse i arbejdet.

Hvad er min rolle i ankenævnet?
Som nævnt er du fuldgyldigt medlem af ankenævnet, idet du medvirker til at den studerende får en fair og retsmæssig korrekt behandling af sin ankesag.

Revideret november 2023 af Steen Hundborg

Copyright, Censorformandskab.dk